Algemene voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van:
Freije Subsidie Advies Bureau BV
Papenvoort 6 a 28
9447 TV Papenvoort
hierna te noemen: “gebruiker”

Artikel 1 Definities
Artikel 2 Algemene bepalingen en werkingssfeer
Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst
Artikel 5 Ter beschikking stellen van informatie
Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst
Artikel 7 Termijn van uitvoering
Artikel 8 Wijziging van de overeenkomst
Artikel 9 Contractsduur en (tussentijdse) opzegging
Artikel 10 Honorarium
Artikel 11 Wijziging van het honorarium
Artikel 12 Tarieven en kosten van de opdracht
Artikel 13 Betaling
Artikel 14 Reclames
Artikel 15 Geheimhouding
Artikel 16 Eigendomsbehoud en vrijwaring
Artikel 17 Teruggave ter beschikking gestelde zaken
Artikel 18 Aansprakelijkheid
Artikel 19 Overmacht
Artikel 20 Vervaltermijn
Artikel 21 Personeel
Artikel 22 Intellectuele eigendom en auteursrechten
Artikel 23 Boetebeding
Artikel 24 Toepasselijk recht en geschillen
Artikel 25 Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
Artikel 26 Slotbepaling
Artikel 1 Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Algemene voorwaarden: de Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van gebruiker.
E-mail: elektronisch verstuurd.
Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden, Freije Subsidie Advies Bureau BV
Opdrachtgever: de wederpartij van gebruiker, die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.
Schriftelijk: geschreven op briefpapier en via de postverzending al dan niet aangetekend verzonden.
Transactie: de koop – verkoop welke via het Internet en/of via de website www.opleidendoejezo.nl tot stand komt.
Onder koop – verkoop wordt mede verstaan het aangaan van een overeenkomst tot dienstverlening.

Artikel 2 Algemene bepalingen en werkingssfeer
1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever waarop gebruiker deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
4. De toepasselijkheid van inkoopvoorwaarden of andere algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
5. Gebruiker werkt conform de in Nederland geldende wet- en regelgeving. De adviezen van gebruiker worden gegeven conform de op dat moment geldende wet- en regelgeving.
6. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worde, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
2. De door gebruiker gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Gebruiker is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
3. Het bevestigen van een akkoord op de gemaakte offertes per e-mail van opdrachtgever aan gebruiker betekent acceptatie van de gemaakte offerte, mits de opdrachtgever ook de getekende schriftelijke offerte en getekende algemene voorwaarden zo spoedig mogelijk in het bezit stelt van gebruiker. Alle rechten worden geacht in te zijn gegaan vanaf het moment van ontvangst van de door opdrachtgever aan gebruiker toegezonden en door gebruiker ontvangen e-mail. De e-mail heeft de status van opdrachtbevestiging.
4. Indien de offerte nog niet is getekend en door gebruiker is begonnen met aanvang en uitvoeren van de werkzaamheden bij de opdrachtgever wordt door gebruiker de offerte als geaccepteerd beschouwd en is er een opdrachtbevestiging c.q. is de overeenkomst tot stand gekomen.
5. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
6. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft.
7. Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
8. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment:
– van acceptatie door opdrachtgever van een aan hem toegezonden offerte per email.
– van aanvang en uitvoering van de werkzaamheden bij de opdrachtgever.
– indien de door gebruiker en vervolgens door opdrachtgever ondertekende offerte door gebruiker retour is ontvangen.
De offerte is gebaseerd op de door opdrachtgever aan gebruiker verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
2. Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.

Artikel 5 Ter beschikking stellen van informatie
1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens, welke gebruiker overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van gebruiker betrokken zijn.
2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, veiligheid en betrouwbaarheid van aan gebruiker ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
3. Indien en voor zover opdrachtgever dit verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan opdrachtgever geretourneerd.
4. Indien opdrachtgever aan gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert opdrachtgever dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
5. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan gebruiker ter beschikking zijn gesteld, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst
1. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting.
2. Gebruiker bepaalt de wijze waarop en door welke personen de verleende opdracht wordt uitgevoerd. Wel is gebruiker gehouden om gevolg te geven aan door opdrachtgever verstrekte en tijdig verleende en verantwoorde aanwijzingen omtrent de uitvoering van de opdracht.
3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden en de kosten in rekening te brengen bij de opdrachtgever.
4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
5. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor gebruiker kenbaar behoorde te zijn.
6. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
7. Indien door gebruiker of door gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
8. Gebruiker kan slechts meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt, indien opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend.
9. Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 7 Termijn van uitvoering
1. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient opdrachtgever gebruiker schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker heeft de verplichting om, na ingebrekestelling, binnen een redelijke termijn de afgesproken werkzaamheden te verrichten.
2. Is opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie ter beschikking te stellen dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaam-heden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie ter beschikking is gesteld.

Artikel 8 Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal gebruiker de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
5. In afwijking van lid 3 zal gebruiker geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan gebruiker kunnen worden toegerekend.

Artikel 9 Contractsduur, (tussentijdse) opzegging
1. De overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Opdrachtgever kan de overeenkomst tussen gebruiker en opdrachtgever uitsluitend per e-mail opzeggen indien de overeenkomst ook per e-mail is afgesloten conform hetgeen is gesteld in artikel 3 lid 3.
3. Opdrachtgever en gebruiker kunnen de overeenkomst tussentijds opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigende offerte/overeenkomst en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk per aangetekende post aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.
4. Indien de opdrachtgever tot tussentijdse opzegging overgaat, heeft gebruiker recht op compensatie. De compensatie bedraagt 100% van de overeengekomen contractuele fee gedurende de overeengekomen contractduur. Na deze periode waarin de gebruiker gebruik blijft maken van dezelfde regelingen gelijk aan de situatie waarin de overeenkomst met gebruiker nog voortduurde, is een compensatie verschuldigd van 50% van de overeengekomen contractuele fee. Deze overgangsperiode duurt tot aan het einde van de regelingen.
Onder regelingen wordt verstaan het gebruik, het benutten en/of het toepassen van subsidies, besparingen, kortingen en alle mogelijke en/of gelijkende opvolgers van deze subsidies, besparingen, kortingen al dan niet in doorlopende vorm zoals deze door en op initiatief van gebruiker bij de opdrachtgever zijn bedacht, ontworpen, toegepast, tot stand gekomen en/of geïmplementeerd in de organisatie van de opdrachtgever. De opdrachtgever mag in deze overgangsperiode gebruik blijven maken van tools, formulieren, knowhow en adviezen van gebruiker. Gebruiker zal in deze overgangsperiode geen controle of andere werkzaamheden voor opdrachtgever verrichten en aanvaardt geen aansprakelijkheid.
5. De overgangsregeling ex artikel 9.4 geldt ook indien de opdrachtgever de overeenkomst van bepaalde tijd niet verlengd maar wel gebruik blijft maken van dezelfde regelingen gelijk aan de situatie waarin de overeenkomst met gebruiker nog voortduurde. Deze overgangsperiode duurt tot het einde van de regelingen. Bij niet verlengen van de overeenkomst heeft gebruiker recht op compensatie. De compensatie bedraagt 50% van de overeengekomen contractuele fee. De opdrachtgever mag hierbij gebruik blijven maken van tools, formulieren, knowhow en adviezen van gebruiker. Gebruiker zal hierbij geen controle of andere werkzaamheden voor opdrachtgever verrichten en aanvaardt geen aansprakelijkheid.
6. Gebruiker mag van zijn bevoegdheid tot tussentijdse opzegging slechts gebruik maken als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken of hem niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. Gebruiker behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.
7 Gebruiker is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten indien:
– opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
– na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, is opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
– opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

Artikel 10 Honorarium
1. Het honorarium van gebruiker is afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht. Hierbij kan worden gewerkt op basis van no cure <> no pay of op basis van een fixed fee. Partijen kunnen niettemin overeenkomen dat voor een bepaalde activiteit een vaste vergoeding verschuldigd is. De tariefstelling, ongeacht welke wijze is overeengekomen, fee is altijd exclusief BTW.
2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het overeengekomen honorarium is altijd exclusief BTW.
3. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie (3) maanden zullen de verschuldigde kosten en/of het overeengekomen percentage fee van de opbrengsten periodiek per maand vooraf op voorschotbasis in rekening worden gebracht. Afrekening geschiedt dan een keer (1x) per 1e of 2e maand van het opvolgende kalenderjaar dan wel in het lopende kalenderjaar indien de overeenkomst in bedoeld kalenderjaar afloopt.
4. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van gebruiker, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
5. Ingeval de opdracht wordt uitgevoerd op basis van no cure <> no pay of op basis van een fixed fee en het te behalen resultaat dan wel het tot dan behaalde resultaat wordt door opdrachtgever, in onderhandeling met derde instanties zoals belastingdienst, Nederlandse zorgautoriteit, opleidingsfondsen, pensioenfondsen, UWV en/of met deze genoemde c.q. bedoelde instanties al dan niet daaraan gelijkgesteld (niet limitatieve opsomming), het te behalen resultaat of tot dan behaalde resultaat geheel dan wel gedeeltelijk inruilt, inzet, gebruikt voor betaling in welke vorm dan ook ongeacht de activiteit waarop de inruil, inzet, betaling betrekking heeft, dan is opdrachtgever de overeengekomen fee volledig
verschuldigd.

Artikel 11 Wijziging van het honorarium
1. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, van overheidswege opgelegde heffingen, verzekeringspremies, lonen van medewerkers van gebruiker of prijzen van ingekochte goederen of diensten een wijziging ondergaan is gebruiker gerechtigd het overeengekomen tarief c.q. honorarium dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en gebruiker hierover andere afspraken hebben gemaakt.
2. Bovendien mag gebruiker het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan gebruiker, dat in redelijkheid niet van gebruiker mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.
3. Opdrachtgever is in geval van een aanpassing als bedoeld in lid 1 gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien het honorarium of tarief wordt verhoogd binnen drie maanden na het aangaan van de overeenkomst. Na ommekomst van deze periode is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de verhoging meer dan 10% bedraagt.
Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de verhoging van het honorarium of tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.
4. Gebruiker zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken. Gebruiker zal daarbij de omvang van de verhoging en de datum waarop deze zal ingaan vermelden.
5. Indien opdrachtgever de door gebruiker kenbaar gemaakte verhoging van het honorarium of tarief niet wenst te aanvaarden, is opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van gebruiker genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden.
6. In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van 30 dagen na dagtekening daarvan dient de opdrachtgever gebruiker hierover te berichten. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.

Artikel 12 Tarieven en kosten van de opdracht
1. Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de offerte aangegeven of daarin zijn begrepen de secretariaatskosten, reisuren, reis- en verblijfkosten en andere opdracht gebonden kosten. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk worden berekend.
2. Kosten van derden die door gebruiker zijn ingeschakeld voor uitvoering van de opdracht worden afzonderlijk berekend.
3. Indien geen kostenvermelding in de offerte is opgenomen wordt de offerte geacht te zijn uitgebracht op basis van een all-in tarief.
4. Accountantskosten zijn te allen tijde voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 13 Betaling
1. Het honorarium van gebruiker, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever conform artikel 10 lid 3 in rekening gebracht, tenzij opdrachtgever en gebruiker hierover andere afspraken hebben gemaakt. Over alle door opdrachtgever aan gebruiker verschuldigde bedragen wordt de BTW afzonderlijk in rekening gebracht.
2. Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen de overeengekomen termijnen en binnen 21 dagen na factuurdatum op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op. Gebruiker kan met opdrachtgever een afwijkende betaaltermijn overeenkomen.
3. Gebruiker brengt aan opdrachtgever over de op de factuur vermelde hoofdsom 2% administratiekosten in rekening. De administratiekosten zijn door opdrachtgever niet verschuldigd indien door opdrachtgever de factuur geheel is voldaan binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn. Indien door opdrachtgever de factuur niet volledig is voldaan binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn is opdrachtgever de op de factuur in rekening gebrachte administratiekosten geheel verschuldigd.
4. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 21 dagen, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Gebruiker behoudt zich het recht voor om opdrachtgever een betalingstermijn toe te staan welke de 21 dagen overschrijdt zonder dat gebruiker hiertoe opdrachtgever de verschuldigde rente van 1% per maand of de wettelijke rente indien deze hoger is dan 1% per maand in rekening zal brengen.
5. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buiten gerechtelijke (incasso) kosten, die gebruiker maakt als gevolg van de niet nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens bij wetgeving hierover bepaalde en bedragen:
€ 0 tot € 2.500,– 15% van de hoofdsom met een minimum van € 40,– te vermeerderen met BTW.
€ 2.501,– tot € 5.000,– 10% van de hoofdsom te vermeerderen met BTW.
€ 5.001,– tot € 10.000,– 5% van de hoofdsom te vermeerderen met BTW.
€ 10.001,– tot € 25.000,– 1% van de hoofdsom te vermeerderen met BTW.
€ 25.001,– tot € 400.000,– € 1.000,– te vermeerderen met BTW.
6. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van gebruiker daartoe aanleiding geeft, is gebruiker gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door gebruiker te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is gebruiker gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
7. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag ongeacht de tenaamstelling van de factuur.
8. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
9. Gebruiker heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
10. Indien opdrachtgever een betaling doet onder vermelding van een bepaalde specificatie dan zal deze betaling door gebruiker ook op die betreffende post worden afgeboekt, dit ontslaat de opdrachtgever niet van zijn nog resterende verplichtingen, derhalve is opdrachtgever gehouden tot volledige voldoening van alle openstaande vorderingen, ook die van gemaakte kosten en opengevallen rente.

Artikel 14 Reclames
1. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie, waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan gebruiker te worden kenbaar gemaakt.
2. Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft gebruiker de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van de door opdrachtgever reeds betaald honorarium.

Artikel 15 Geheimhouding
1. Gebruiker is, tenzij hij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever tegenover derden.
2. Gebruiker is niet gerechtigd de informatie die aan hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval gebruiker voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele, of strafprocedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.

Artikel 16 Eigendomsvoorbehoud en vrijwaring
1. Alle door gebruiker geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, software, (elektronische) bestanden, enzovoorts, blijven eigendom van gebruiker totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen.
2. Voor het geval dat gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan gebruiker of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van gebruiker zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
3. De opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
4. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op andere wijze te bezwaren.
5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
6. Door gebruiker geleverde zaken, die krachtens het onder artikel 1 van dit artikel bepaalde onder het eigendomsrecht vallen mogen zonder medeweten en schriftelijke toestemming van gebruiker niet worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

Artikel 17 Teruggave ter beschikking gestelde zaken
1. Indien gebruiker aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
2. Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder lid 1 genoemde verplichting, heeft gebruiker het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

Artikel 18 Aansprakelijkheid
1. Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van gebruiker te verstrekken uitkering.
2. Indien geen uitkering krachtens lid 1 van dit artikel bedoelde verzekering wordt verstrekt, dan is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een maximum van 10% van het bedrag van het honorarium voor de desbetreffende opdracht ingeval de opdracht wordt uitgevoerd op basis van no cure <> no pay en een maximum van 5% ingeval de opdracht wordt uitgevoerd op basis van fixed fee, dan wel indien de opdracht een looptijd heeft van meer dan twee maanden tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste twee maanden, tenzij er aan de zijde van gebruiker sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.
3. Gebruiker zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een adviseur kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat de opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is gebruiker voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.
4. Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de opdrachtgever aan gebruiker onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt. Tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van gebruiker.
5. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever dienen binnen een veraltermijn van 6 maanden na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waaraan de rechten van de opdrachtgever zijn vervallen.
6. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder mede begrepen gevolg- en vervolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs-stagnatie et cetera, tenzij er aan de zijde van gebruiker sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid. Indien opdrachtgever aantoont dat hij indirecte schade heeft geleden door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van gebruiker, dan is gebruiker slechts aansprakelijk tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van gebruiker te verstrekken uitkering. Indien geen uitkering krachtens lid 1 van dit artikel bedoelde verzekering wordt verstrekt, dan is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een maximum van 10% van het bedrag van het honorarium voor de desbetreffende opdracht ingeval de opdracht wordt uitgevoerd op basis van no cure <> no pay en een maximum van 5% ingeval de opdracht wordt uitgevoerd op basis van fixed fee, dan wel indien de opdracht een looptijd heeft van meer dan twee maanden tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste twee maanden.
7. De uren- en kostenadministratie van gebruiker alsmede de daaruit te verstrekken uittreksels strekken tot volledig bewijs van de omvang van de ten behoeve van opdrachtgever uit hoofde van de opdracht verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten. Bovengenoemd in dit artikel is dan alleen van toepassing indien wordt gewerkt op basis van een vast aantal te declareren uren. Opdrachtgever heeft de bevoegdheid om tegen die administratie en de daaruit vervaardigde uittreksels schriftelijk bewijs te leveren.
8. Indien gebruiker tezamen met één of meer andere gebruikers van opdrachtgever een opdracht heeft ontvangen, is ieder der gebruikers aansprakelijk voor een tekortkoming in de door hem uitgevoerde (deel) werkzaamheden.
9. Indien de opdracht aan gebruiker is verleend met het oog op een bepaalde persoon, zal de opdracht bij diens overlijden worden voltooid door een andere aan gebruiker verbonden adviseur dan wel, indien op dat tijdstip binnen het bureau van gebruiker geen geschikte adviseur beschikbaar is, door een derde na overleg met de opdrachtgever. Bij overlijden van de opdrachtgever – natuurlijk persoon gaan rechten over op diens erfgenamen.
10. Een rechtsvordering tegen gebruiker tot afgifte van de stukken welke gebruiker ter zake van de opdracht onder zich heeft gekregen, verjaart 6 maanden na beëindiging van de opdracht.

Artikel 19 Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker er niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen.
3. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verplichtingen had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voor zoveel gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 20 Vervaltermijn
1. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens gebruiker in verband met het verrichten van werkzaamheden door gebruiker in ieder geval na 6 maanden na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 21 Personeel en relatiebeding
1.Geen van de partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen één jaar na beëindiging van de opdracht personeel van de wederpartij in dienst nemen of met dit personeel over indiensttreding onderhandelen, dan in overleg met de wederpartij.
2. Het is geen van de partijen toegestaan om gedurende een periode van 12 maanden na het einde van de overeenkomst op enige wijze, direct of indirect zakelijke betrekking te hebben met (voormalige) relaties van gebruiker, behouders met voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker.

Artikel 22 Intellectuele eigendom en auteursrechten
1. Onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet en intellectueel eigendomsrecht.
2. Zonder schriftelijke toestemming van gebruiker mogen door gebruiker gegeven en/of opgestelde adviezen en andere documenten waaronder ook elektronische/digitale bestanden enz. niet worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronische beeldvorming of op welke andere wijze dan ook, behoudens de in de wet toegestane gevallen. Hetzelfde geldt voor gehele of gedeeltelijke bewerking van adviezen en andere documenten en elektronische/digitale bestanden enz.
3. Alle door gebruiker verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, toepassingen, ideeën, software enzovoorts, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en voor het doel waarvoor ze zijn geschreven en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
4. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de door gebruiker uitgegeven werken, tot de website, print outs daarvan, de software, et cetera, waaronder begrepen auteursrechten, merkenrechten berusten bij gebruiker. Onder intellectuele eigendomsrechten wordt mede verstaan, alle door gebruiker verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, toepassingen- hieronder mede doch niet uitsluitend te verstaan toepassingen door gebruiker bij opdrachtgever verricht voortkomende uit openbaar ter beschikking staande kennis, wet- en regelgeving, ideeën, software, et cetera.
5.Voor zover niet uitdrukkelijk en ondubbelzinnig door gebruiker of bij wet toegestaan mag niets uit de door gebruiker in dit artikel benoemde items en/of onderwerpen op enigerlei wijze worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het opslaan in enig geautomatiseerd bestand.
6. Het is opdrachtgever expliciet niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnaam of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit (software) materiaal te verwijderen of te wijzigen.
7. Rechten worden aan opdrachtgever steeds verleend of, in het voorkomende geval overgedragen onder de voorwaarde dat opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen uit de overeenkomst tijdig en volledig betaalt. Onder rechten zoals in dit artikel 22.7 is omschreven wordt verstaan het gebruik en/of toekomstig gebruik dan wel het benutten en/of toekomstig benutten dan wel kunnen toepassen en/of toekomstig kunnen toepassen van subsidies, besparingen, kortingen en alle mogelijke en/of gelijkende opvolgers van deze subsidies, besparingen en kortingen al dan niet in doorlopende vorm zoals deze door en op initiatief van gebruiker bij de opdrachtgever zijn bedacht, ontworpen, toegepast, tot stand gekomen en/of geïmplementeerd in de organisatie van de opdrachtgever. Waar van toepassing wordt in dit artikel verwezen naar het gestelde in artikel 22.4 betrekking hebbende op rechten van intellectueel eigendom van gebruiker.
8. Hetgeen in artikel 22.1 tot en met artikel 22.7 is opgenomen is onverkort van toepassing op lopende en beëindigde contracten tussen gebruiker en opdrachtgever.
9. Indien opdrachtgever een of meerdere rechten schendt van het bepaalde en omschreven in artikel 22.1 tot en met artikel 22.8 dan is opdrachtgever aansprakelijk voor alle door gebruiker daardoor geleden en toekomstig te lijden schade.
10. Gebruiker behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 23 Boetebeding
1. Bij niet-nakoming van de gebods- en verbodsbepalingen zal de opdrachtgever aan de gebruiker, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, voor iedere overtreding een boete-som verschuldigd zijn ten bedrage van € 5.000,-, alsmede een boete gelijk aan € 500,- voor elke dag dat de opdrachtgever ondanks sommatie zijn/haar genoemde verplichtingen niet
nakomt, een en ander onverminderd het recht om, in plaats van de boete, volledige schadevergoeding te vorderen en onverminderd het recht om de overeenkomst (uitsluitend of mede) op grond van die overtreding c.q. niet-nakoming te beëindigen.

Artikel 24 Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en gebruiker is Nederlands recht van toepassing.
2. De bevoegde rechtelijke instantie in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd.
3. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
4. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene leverings- en/of betalingsvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling (en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven.

Artikel 25 Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer: 02080117 van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
2. Gebruiker is te allen tijde gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen dan wel aan te vullen. Opdrachtgever ontvangt van iedere wijziging en/of aanvulling een schriftelijk bericht.

Artikel 26 Slotbepaling
1. Opdrachtgever verklaart door het paraferen per pagina en/of ondertekenen op de laatste pagina van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden deze te hebben ontvangen, gelezen en volledig ter kennis te hebben genomen en akkoord te zijn met deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden.
2. Waar het een dienstverlening betreft die via het Internet tot stand is gekomen op dan wel via de website www.opleidendoejezo.nl zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van kracht door het gegeven dat opdrachtgever de mogelijkheid heeft gehad deze algemene leverings- en betalings- voorwaarden heeft kunnen lezen door het aanklikken van voornoemde voorwaarden alvorens opdrachtgever zijn/haar transactie c.q. een opdracht tot dienstverlening heeft verstrekt.
Gebruiker Opdrachtgever